دفتر وکالت اردهالی

بهرام اردهالی

 

وکیل دادگستری آلمان

خوش آمدید

دفتر وکالت اردهالی

Geschäftszeiten

دوشنبه - پنجشنبه ۱۸- ۸

۸ - ۱۶ جمعه

روزهای شنبه و یکشنبه بسته

تلفن، فکس و پست الکترونیکی

۰۰۴۹ ۴۰ ۶۳۸۶۵۱۲ . :تلفن

۰۰۴۹ ۴۰ ۶۳۸۶۵۱۲ ۱ :فکس

kanzlei@ardehali.de